Regulamin korzystania z systemu eBOK Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy - Zdroju 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Określenia Regulaminu:
 • Administrator - Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy – Zdroju, 33 - 380 Krynica – Zdrój, ul. Wspólna 5.
 • eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Administratora.
 • Użytkownik – Klient zarejestrowany w systemie eBOK.
 • Identyfikator – numeryczny ciąg znaków lub adres mail służący do identyfikacji, podawany przez Użytkownika w czasie logowania w systemie eBOK.
 • Hasło – indywidualny ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania w systemie eBOK.

Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery.

§2 REJESTRACJA KLIENTA

 1. Rejestracja Klienta w systemie przeprowadzana jest przez Administratora poprzez dodanie do bazy użytkowników indywidualnego kodu lokatora.
 2. Administrator zobowiązany jest do usunięcia Klienta z listy użytkowników eBOK i zablokowanie dostępu do konta na jego żądanie złożone Administratorowi wyłącznie w formie pisemnej.
 3. Wszystkie pytania związane z systemem eBOK należy kierować na adres e-mail: eBOK@krynickasm.pl

§ 3 REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU

 1. Automatyczna rejestracja do systemu odbywa się poprzez podanie w panelu „rejestracji” eBOK:
 • Identyfikatora - którym jest indywidualny kod lokatora;
 • Imię i Nazwiska lub nazwy firmy - którym są dane Klienta,
 • Kwota ostatniej faktury - jest to wartość (kwotowa) podana w ostatnim, przesłanym Klientowi naliczeniu lub rozliczeniu.
 • adresu e-mail służącego do wysłania wygenerowanego przez system hasła do pierwszego logowania.
 • nr telefonu służącego do komunikacji z Klientem.

oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora systemu.

 1. Logowanie do systemu możliwe jest po weryfikacji podanych przez Użytkownika danych i wysłaniu przez system eBOK hasła na podany adres e-mail. Weryfikacja danych odbywa się automatycznie po godzinie 2400 w dniu dokonania rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta w biurze Administratora systemu odbywa się poprzez:
 • pisemne złożenie deklaracji Klienta,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora systemu,
 • wygenerowanie przez Administratora pierwszego hasła.
 1. Podczas pierwszego logowania system eBOK zaleca się zmianę hasła przez Użytkownika.

§ 4 KORZYSTANIE Z APLIKACJI eBOK

 1. eBOK jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Użytkowanie systemu eBOK jest bezpłatne.
 3. Administrator może w każdej chwili, dodawać nowe usługi, modyfikować i zawieszać usługi dostępne w systemie eBOK.
 4. Administrator zastrzega sobie zmiany zasad funkcjonowania eBOK.
 5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania
  z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 6. Saldo rozliczeń opłat na dzień logowania w eBOK może nie uwzględniać wpłat, korekt, opłat, które nie zostały zaewidencjonowane na indywidualnym koncie Klienta, a ich powstanie miało miejsce przed 10 dniem następnego miesiąca rozliczeniowego.

§ 5 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Za prawidłowe działanie eBOK odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia identyfikatora oraz hasła przez osoby trzecie.
 3. System eBOK działa w oparciu o automatyczne generowanie informacji. Informacje uzyskane przez Użytkownika systemu eBOK za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Administratora. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Administratora w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem systemu eBOK.
 5. Klient może wnosić uwagi co do działania systemu eBOK. Uwagi wnoszone przez osoby nie będące Użytkownikami eBOK pozostają bez rozpatrzenia.

§ 6 INNE POSTANOWIENIA

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu eBOK.
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych eBOK wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu eBOK Administrator zamieści na stronie https://krynickasm.pl listę zmian lub jednolity tekst Regulaminu eBOK.
 4. Regulamin eBOK opublikowany na stronie internetowej https://krynickasm.pl uważa się za doręczony do Użytkownika.
 5. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy – Zdroju w dniu 16 marca 2021 roku.