Konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W

Rada Nadzorcza KSML-W w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko nieetatowego (społecznego) Członka Zarządu KSML-W

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie KSM L-W 2021

Z A W I A D O M I E N I E

na podstawie § 108 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały Zarządu nr 10/Z/2022/4 z dnia 6 września 2022 r.

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy Zdroju

Z W O Ł U J E

Walne Zgromadzenie Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy Zdroju

na dzień 26 października 2022 r. godz. 1600

w sali konferencyjnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego przy ul. Ludowej 10 w Krynicy-Zdroju.

 

treść zawiadomienia dostępna w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowskim oraz na eBOK KSM. 

Kasa KSM w miesiącu SIERPIEŃ 2022

Z uwagi na okres urlopowy kasa Spółdzielni wyjątkowo będzie czynna 22 sierpnia br., a nie w ostatni poniedziłek (29.09.2022). Za utrudnienia przepraszamy.

Przeglądy Kominiarskie Krynica - Zdrój

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy Zdrój, zgodnie z obowiązkiem wykonywania okresowego przeglądu przewodów kominowych (art. 62 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r D.U.nr 89poz.414 z późn.zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w okresie od 24 stycznia do 15 lutego 2022 roku, przeprowadza przeglądy kominiarskie w lokalach mieszkalnych w budynkach na terenie Krynicy-Zdroju.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia przeglądów w poszczególnych budynkach przedstawia tabela

Czytaj więcej

Podatek Śmieciowy 2022

Informacja dla Mieszkańców KSM L-W

Rada Miejska w Krynicy-Zdroju w dniu 7 grudnia 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XLIII.334.2021 na podstawie, której z dniem 1 stycznia 2022 roku ulega podwyższeniu stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „podatek śmieciowy”

z 7,00 zł/m3 do wysokości 8,50 zł/m3 zużytej wody

Z uwagi na fakt, że stawka „podatku śmieciowego” zależna jest od ilości zużytej wody w roku bieżącym, Zarząd KSM L-W informuje, że w miesiącu styczniu 2022 roku do opłaty czynszowej nie będzie naliczana stawka „podatku śmieciowego”.

Natomiast w miesiącu lutym 2022 roku naliczona zostanie podwójna stawka „podatku śmieciowego” (za styczeń i luty 2022 wg ilości zużycia wody w roku 2021).

Walne Zgromadzenie KSM L-W 2021

Na podstawie art. 36 § 9 - 12 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z póź.zm.) Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkańiowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy - Zdroju  zarządza głosowanie na piśmie w sprawie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, na warunkach określonych w Uchwale nr 29/Z/2021/1 Zarządu Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Krynicy – Zdroju z dnia 9 września 2021 r.

Czytaj więcej

na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy – Zdroju, Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (decyzja nr KR.RET.70.63.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.) z dniem 1 czerwca 2021 roku ulega zmianie opłata za:
  • dostawę zimnej wody z kwoty 5,98 zł/m3 do kwoty 6,49 zł/m3
  • odprowadzanie ścieków z kwoty 5,66 zł/m3 brutto na 6,37 zł/m3
Łącznie cena m3 ZIMNEJ WODY (woda + kanał) to 12,86 zł.
 
Czytaj więcej

Próby szczelności gazu

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krynicy Zdrój, zgodnie z obowiązkiem wykonywania okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej (art. 62 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r D.U.nr 89poz.414 z późn.zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w okresie od 5 maja do 24 czerwca 2021 roku, przeprowadza próby szczelności instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia prób szczelności w budynkach KSM przedstawia tabela:

Czytaj więcej

Rozliczenie kosztów wytworzenia ciepła (C.O.) za rok 2020

Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju informuje, iż zgodnie z Regulaminem ustalania opłat, przedpłat oraz rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody dla użytkowników lokali, w budynkach mieszkalnych wyposażonych w instalacje C.O. lub C.O. i C.W.U.  Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju dokonał rozliczenia kosztów wytworzenia ciepła i wpłaconych zaliczek z tytułu „Centralnego ogrzewania” w roku 2020. 

Czytaj więcej

Zmiany w stawkach eksploatacyjnych KSM L-W

Zawiaomienie o zmianie stawki eksploatacyjnej

zgodnie z art. 4 ust 7 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 z póź. zm.)  Zarząd Krynickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Krynicy-Zdroju zawiadamia, iż zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/2021 z dnia 23 marca 2021 roku z dniem 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacyjnej we wskazanych w Uchwale nieruchomościach w zasobach mieszkaniowych KSM L-W.

Czytaj więcej

Kontakt

Awarie i usterki w godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer telefonu: 

(18) 534 95 10

Awarie i usterki po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać pod numer awaryjny: 

516-066-284

Krynicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Krynicy - Zdroju

ul. Wspólna 5, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 534 95 00
tel. (18) 471 24 40
fax. (18) 534 95 30
E-mail: sekretariat@krynickasm.pl

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują strony w pierwsze robocze poniedziałki miesiąca w siedzibie Spółdzielni 

(ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój pok. 10).

Harmonogram dyżurów RN do pobrania tutaj

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Katarzyna Syrkiewicz

mail: przewodniczacaRN@krynickasm.pl
Sekretarz Rady Nadzorczej:

Agnieszka Dąbkowska

mail: sekretarzRN@krynickasm.pl

 

Prezes Zarządu

mgr inż. Jolanta Szyszka

przyjmuje strony w siedzibie Spółdzielni (ul. Wspólna 5, Krynica-Zdrój)
poniedziałek w godz. 1000 - 1500
czwartek w godz. 1000 - 1400

E-mail: prezes@krynickasm.pl